Головна Новини Розпорядження райдержадміністрації Вакансії Оголошення Проекти рішень районної ради Реєстри для публічного огляду

Комунальний заклад "Новобузька центральна бібліотечна система"

 ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

Новобузька районна державна адміністрація ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР на посади директора комунального закладу «Новобузький районний будинок культури» Новобузької районної ради Миколаївської області та директора комунального закладу «Новобузька централізована бібліотечна система» (далі – керівники комунальних закладів культури).
Дата початку приймання документів та дата початку формування конкурсної комісії – 06 липня 2016 року.
Умови проведення конкурсу:
конкурсний добір керівника комунального закладу культури складається з таких етапів:
оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури;
формування складу конкурсної комісії;
подання документів кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури;
добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури:
- на першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
- на другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
призначення органом управління керівника комунального закладу культури.
Строки проведення конкурсу: з 12 серпня 2016 року по 22 серпня 2016 року.
Вимоги до кандидатів: керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Для участі в конкурсному відборі претендент подає до конкурсної комісії такі документи:
заява про участь у конкурсі 
згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу, 
копії документів про вищу освіту;
два рекомендаційні листи довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Новобузької райдержадміністрації. 
Претенденти можуть надати інші документи, які, на їх думку, підтверджують їх професійні чи моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Документи приймаються протягом 30 днів з дня оголошення конкурсного відбору за адресою: Миколаївська обл., м. Новий Буг, вул. Гребеннікова, 1, телефон для довідок: (05151) 9-15-02, електронна адреса: ndaorgvid@ukr.net

                                                                             Умови  праці керівника

 

1. Керівникові надається щорічна основна оплачувана відпустка згідно з чинним законодавством тривалістю 24 календарних дні та щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів за особливий характер праці ( ненормований робочий час), згідно з умовами  колективного договору, відповідно до  Закон  України про відпустки  р.4 ст.19 « Про соціальну додаткову відпустку працівникам, які мають дітей» надається  додаткова соціальна відпустка тривалістю 10календарних днів;

Умови оплати праці та тривалість відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством, надаються за погодженням з Органом управління.

За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

- посадового окладу 2690,00 грн, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки (з подальшою зміною тарифної сітки відповідно до чинного законодавства);

- надбавки за вислугу років : 3р. – 10%,10р.- 20%, 20р.-30%;

- надбавки за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) у межах затвердженого фонду оплати правці  погодженням з Органом управління;

 - надбавки за особливі умови роботи  до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) у межах затвердженого фонду оплати праці за погодженням з Органом управління;

- допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу 2690,00 грн, під час надання щорічної основної відпустки (з подальшою зміною відповідно до чинного законодавства);

- матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових потреб у сумі не більше, ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах наявного фінансового ресурсу;

- премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи  Закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за  погодженням з Органом управління;

 2.Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за розпорядженням Органу  управління  у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевого  бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

3.У  разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, премій матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.


  Фінансова звітність за 2015 рік
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 18:46:33
456Kb Скачать скачать

Документи, що надійшли до конкурсу. Пропозиції та зауваження надсилати на електронну адресу: ndaorgvid@ukr.net

  Кочерга Л.Г. частина 1
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 18:46:35
3808Kb Скачать скачать
  Кочерга Л.Г. частина 2
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 18:46:35
6641Kb Скачать скачать
  Бондаревська І.О. частина 1
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 18:46:36
7636Kb Скачать скачать
  Бондаревська І.О. частина 2
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 18:46:36
8537Kb Скачать скачать
  Бондаревська І.О. частина 3
Формат: RAR | Добавлен: 24/08/2020 18:46:36
9878Kb Скачать скачать

Жеребкування серед громадських організацій для включення представників до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директор

Конкурс визначення директора бібліотечних закладів. Відбір кандидатів

КОНТРАКТ
з директором комунального закладу
«Новобузька централізована бібліотечна система»

м. Новий Буг 01 вересня 2016 р.

№4

Новобузька районна державна адміністрація Миколаївської області
(повне найменування органу управління закладу культури або уповноваженого ним органу)
в особі
голови районної державної адміністрації Іванова Сергія Вікторовича,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
з однієї сторони, та громадянка
Кочерга Лариса Георгіївна
(прізвище, ім´я, по батькові)

іменований (а) далі - Керівник, з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей контракт про те, що

Кочерга Лариса Георгіївна призначається на посаду
(прізвище, ім´я, по батькові)

директора комунального закладу «Новобузька централізована бібліотечна система »
(повна назва посади та закладу культури)

на термін з 01 вересня 2016 року по 31 серпня 2021 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим контрактом Керівник зобов´язується безпосередньо і через адміністрацію комунального закладу «Новобузька централізована бібліотечна система » (далі – заклад ) здійснювати поточне управління (керівництво) закладом, забезпечувати його діяльність, а Орган управління закладом зобов´язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником закладу та органом управління закладу

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов´язків закладу, передбачених актами законодавства, статутом закладу , іншими нормативними документами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник є підзвітним органу управління закладу у межах, встановлених законодавством, статутом комунального закладу та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ СТОРІН

6. Керівник здійснює керівництво закладом , організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань закладу , передбачених законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

7. Керівник зобов´язується:
дотримуватись положень чинного законодавства України;

дотримуватись виконання програм розвитку закладу на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам закладу ;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного або місцевого бюджету;

забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження (погодження) органу управління закладу ;

подавати в установленому порядку органу управління закладу (через сектор культури, національностей і релігії, фінансове управління та відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації ), квартальну та річну фінансову звітність закладу ;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в закладі відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників закладу на визнання його авторитету на районному та обласному рівні;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;

виконувати вимоги, надані органом управління закладу в межах своєї компетенції;

у разі припинення трудових відносин з органом управління закладу передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.


9. Орган управління закладу :

інформує про галузеву науково-технічну політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

надає інформацію на запит Керівника;

зобов’язаний дотримуватись умов даного контракту;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;

організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю закладу ;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом майна;

організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом закладу та цим контрактом.

10. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також статутом закладу та цим контрактом.

11. Керівник має право:

без доручення діяти від імені закладу , представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

користуватися правом розпорядження коштів закладу ;

укладати договори та інші угоди;

укладати трудові договори з працівниками закладу , визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.
Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу , при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом закладу , галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей закладу;

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

видавати усні та письмові доручення;

в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов´язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладу ;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління закладу , статутом закладу і цим контрактом до компетенції Керівника.

12. Орган управління закладу має право:

делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;

здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;


вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом та розпорядження його майном;

проводити перевірки діяльності закладу з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу;

тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;

звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом;

приймати рішення з питань ліквідації та реорганізації закладу .

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

13. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки (з подальшою зміною тарифної сітки відповідно до чинного законодавства);
надбавки за вислугу років 10 відсотків – стаж роботи до 10 років (з подальшою зміною відповідно до чинного законодавства);
матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу, під час надання щорічної основної відпустки (з подальшою зміною відповідно до чинного законодавства);
матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, у межах наявного фінансового ресурсу;
премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;
надбавки за інтенсивність та напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) у межах затвердженого фонду оплати праці .
надбавки за особливі умови роботи в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) у межах затвердженого фонду оплати праці .

14. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за розпорядженням Органу управління закладом у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

15. У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

16. Керівникові надається щорічна основна оплачувана відпустка згідно з чинним законодавством тривалістю 24 календарних дні та щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів за особливий характер праці згідно з умовами колективного договору. Умови оплати праці та тривалість відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством, надаються на підставі розпорядження Органу управління закладом.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

19. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов´язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

20. Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

21. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

23. Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

24. Цей контракт припиняється:

після закінчення терміну дії контракту;

за згодою сторін;

з ініціативи органу управління закладу культури до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

25. Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу :

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу , що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

у разі невиконання закладом зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

неподання у встановлений термін на затвердження (погодження) органу управління закладу кошторису доходів і видатків;

у разі неподання квартальної та річної фінансової звітності закладу ;

у разі незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів.

26. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

у разі систематичного невиконання органом управління закладу своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності закладу культури;

у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов´язків за контрактом, та з інших поважних причин.

27. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

28. Цей контракт діє з " 01 " вересня 2016 р. по " 31 " серпня 2021 р.

29. Особливі умови (в тому числі конфіденційності).
Сторони вживають заходів для дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.
Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі.

ВЕБ-САЙТ Комунальний заклад "Новобузька центральна бібліотечна система"